WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LANZO.EU


-REGULAMIN-


§ 1.

Warunki ogólne

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym lanzo.eu  prowadzony jest przez Duda Design Dariusz Duda z siedzibą przy ul. Lwowskiej 2/1, 00-660 Warszawa, woj. mazowieckie. NIP 5432037403, REGON 142992247 e-mail sklep@lanzo.eu tel. 22 6285414 Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin działalności sklepu internetowego, dostępnego pod adresem https://lanzo.eu l

Sprzedawca– Duda Design Dariusz Duda, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 2, NIP: 543-203-74-03, REGON: 142992247

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym lanzo.eu

Sklep Internetowy (Sklep)–sklep internetowy działający pod adresem lanzo.eu prowadzony przez Duda Design Dariusz Duda, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 2, NIP: 543-203-74-03, REGON: 142992247 sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu https://lanzo.eu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego http://lanzo.eu, określające rodzaj i ilość Produktu, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.

Koszyk – wirtualne narzędzie Sklepu Internetowego https://lanzo.eu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych produktów lub usuwanie ich z koszyka.

Formularz zamówienia– dostępny w Sklepie Internetowym, interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do wirtualnego koszyka, w szczególności poprzez sprecyzowanie szczegółów zamówienia takich jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp

Formularz rejestracyjny– formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Dowód zakupu– paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu

Produkt- dostępna w Sklepie Internetowym, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta oraz przewidywany czas dostarczenia przesyłki,

Konto – udostępniony nieodpłatnie dla Klienta dostęp do zasobów Sklepu Internetowego, zawierający dane dotyczące Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Sklepu;

Newsletter- usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem Internetowym, produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

3.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego lanzo.eu a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

4.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.Sklep Internetowy udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6.Klienci, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

7.Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych tj.:

a) dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

c) standardowej przeglądarki internetowej

d) standardowy system operacyjny

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 2.

Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta nieodpłatne usługi drogą elektroniczną. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: założenie i utrzymywanie konta, formularz zamówienia oraz newsletter. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2.Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu Internetowego.

3.Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie Internetowym anonimowo ani pod pseudonimem.

4.Korzystanie z usług Sklepu Internetowego jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy poprzez rejestrację) albo przez podanie adresu e-mail i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).

5.W celu dokonania rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Sklepu Internetowego poprzez podanie swojego loginu, adresu e-mail, imienia, nazwiska.

6.Po wypełnieniu i potwierdzeniu informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania rejestracji.

7.W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

8.Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

9.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług Sklepu Internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;


b) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu;


c) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sklepu;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.

10.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień określonych w ust. 10 powyżej, Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12.W przypadku trudności z zalogowaniem się do sklepu internetowego oraz wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu należy skontaktować się z obsługą klienta pod numerem telefonu: 226285414 lub mailowo: sklep@lanzo.eu

13.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Sprzedawca będzie rozpatrywać w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 3

Składanie Zamówienia


1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże ich realizacja od
bywa się w dni robocze w godzinach od 9:00 do 12:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.


2.
W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, do złożenia Zamówienia konieczne jest zalogowanie się do Sklepu, wybranie Produktu, którym Klient jest zainteresowany za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, wskazanie sposobu odbioru, adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury (jeśli Klient wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane) i wskazanie sposobu płatności za Zamówienie.


3. Klient zainteresowany dokonaniem jednorazowych zakupów w Sklepie Internetowym
(z pominięciem procesu rejestracji i logowania) klika w opcję „Kup bez rejestracji”, gdzie podaje swój adres e-mail oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje a następnie wybiera interesujący go Produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”.

4. W Zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
a) zamawiany produkt;
b) adres, na jaki ma być dostarczony produkt, będący jednocześnie adresem, jaki ma być zamieszczony na fakturze;
c) sposób dostawy;
d) sposób płatności.


5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i naciśnięciu opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia
, zawierające:
a) dane i adres Klienta;
b) przedmiot Zamówienia;
c) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów (wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi i kosztami dostawy).


6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną
w Duda Design Dariusz Duda, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 2, NIP: 543-203-74-03, REGON: 142992247 w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia (zarejestrowaniu Zamówienia w systemie sprzedaży
Sklepu Internetowego ) Klient otrzymuje informację na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu.


8. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia,
o którym mowa w ust. 7.

9. Klient wraz z przesyłką otrzyma również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na piśmie.

10. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane w formularzu zamówienia są prawdziwe i ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.


§ 4

Ceny Towarów i metody płatności.

1.Ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego przy oferowanym produkcie:

a) podawane są w złotych polskich;
b) są cenami brutto zawierają podatek VAT oraz cła;
c) nie obejmują informacji na temat kosztów przesyłki (które podawane są w trakcie składania zamówienia).


2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest na stronie po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności, a przed jego akceptacją.

4.Klient może dokonać płatności za zamówiony Produkt:

a) gotówką przy odbiorze Towaru osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sklep Internetowy powierzył dostawę zamówionego Towaru, zgodnie z dyspozycją Klienta (płatność za pobraniem);
b) przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową (przedpłata), na rachunek Sprzedawcy, przy czym w razie wyboru przez Klienta przedpłaty, brak wpływu środków na rachunek bankowy:
53 1020 1026 0000 1102 0536 0633 w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia.

Operatorem przelewów elektronicznych, bankowych lub operacji kartami płatniczymi są podmioty realizujące płatność: Przelewy24 działający na zlecenie Duda Design Dariusz Duda z siedzibą przy ul. Lwowskiej 2/1, 00-660 Warszawa, woj. mazowieckie. NIP 5432037403, REGON 142992247;

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.


6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie
stanowi inaczej.


§ 5

Modyfikacja Zamówienia

1.Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.

2.Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Lanzo.eu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@lanzo.eu lub tel. 226285414

3.Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, zmiany formy dostawy bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, w takiej samej formie płatności, w jakiej dokonał jej Klient.


§ 6

Realizacja Zamówienia

1. Sklep Internetowy rozpoczyna realizację Zamówienia:
a) w systemie płatności za pobraniem – niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;
b) w systemie przedpłat – niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.


2. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt znajduje się w Magazynie. Informacja o dostępności Produktu wyświetlana jest na Stronie produktowej.


3. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować Zamówienia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Produkt ceny.


4. W przypadku częściowej niedostępności Produktów objętych Zamówieniem Klienta, całość zamówienia zostanie dostarczona Klientowi po ich wpływie do Magazynu.


5. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty jego złożenia. Jeśli w przypadku określonych towarów termin ten jest dłuższy, Sklep Internetowy zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Produkt ceny. Jeśli zapłata za Produkt nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za Produkt, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia w takiej samej formie płatności, w jakiej nastąpiła zapłata.

6. Do każdego Zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia od umowy oraz wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 30 dni w zależności od zamawianych produktów. Szczegółowa informacja dotycząca czasu realizacji Zamówienia jest podawana w momencie składania Zamówienia, oraz jest podana przy każdym produkcie w momencie jego zamawiania.

8. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki Klientowi albo do odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta.


§ 7

Dostawa

1.Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia. Koszt dostawy wskazany jest w Koszyku podczas procesu składania Zamówienia.


2. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
b) poprzez odbiór osobisty.


3. Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00. Warunkiem odbioru osobistego Produktu jest uprzednie dokonanie zapłaty za Produkt wg zasad określonych w § 4 Regulaminu i otrzymanie informacji e-mail ze Sklepu Internetowego, iż Produkt został przygotowany do odbioru.


4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.

5. Czas dostawy zamówienia do Klienta zależny jest od wybranej przez Klienta metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z§ 6ust.8 Regulaminu.

6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie zamówionego Produktu, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

7.Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


§ 8.

Warunki reklamacji

1.Sklep Internetowy jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

2.Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r. poz. 827) oraz ustawą Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 

3.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę Klient może:

a) żądać usunięcia wady,

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę zarówno za pomocą poczty tradycyjnej jak również poczty elektronicznej, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres Sprzedawcy przesyłką poleconą na swój koszt na adres: Duda Design Dariusz Duda, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 2. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta. W razie uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki zostaną klientowi zwrócone. UWAGA: Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem lanzo.eu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Produktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

2.W przypadku kiedy jedno zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego towaru.

3.Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z formularza dostępnego pod adresem lanzo.eu jednak nie jest to obowiązkowe lub wysłanego wraz z Towarem i dowodem zakupu, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres: Duda Design Dariusz Duda z siedzibą przy ul. Lwowskiej 2/1, 00-660 Warszawa

4.Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.

5.Klient odsyła towar poleconą przesyłką pocztową na swój koszt. UWAGA: Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep internetowy.

 

7.Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności za towar. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem należności.

8.Sprzedawca, zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.Prawo do odstąpienia od umowy, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10.W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.Informacje związane z odstąpieniem od umowy znajdują się również w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy które dostarczane jest wraz z towarem.


§ 11

Dane osobowe.

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Duda Design Dariusz Duda, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 2, NIP: 543-203-74-03, REGON: 142992247

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Lanzo.eu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy Lanzo.eu

4. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Zasady i cele dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: lanzo.eu

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

  2. Klient może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi;

a) Konsument może zwróci

się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) Konsument może zwrócić się do skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  1. Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

  2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określona będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie Internetowym o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Sklep Internetowy zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.

5.Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.